ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สมพงศ์  ชูสุวรรณ!

     มิ่งมงคลของชีวิต
มิ่งมงคลของชีวิต

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อเรา
· ทีวีออนไลน์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· วารสาร
· สถิติเข้าชม
· สมุดเยี่ยมชม
· สารบัญเว็บ
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· แนะนำและบอกต่อ

     ประวัติผมเองครับ
นายสมพงศ์  ชูสุวงรรณ 

     ผลงาน อ.ชบาบุญ
ภาพประกอบ

ปุ่ม  บทคัดย่อ (ผลงาน คศ.๓)
  
 

     พ่อเล่านิทานให้ลูกฟัง

     บุปผาราชินี
กุหลาบควีนสิริกิติ์

ปุ่ม บทนำบุปผาราชินี
ปุ่ม กุหลาบควีนสิริกิติ์
ปุ่ม คัทลียาควีนสิริกิติ์
ปุ่ม ดอนญ่าควีนสิริกิติ์
ปุ่ม ดุสิตา
ปุ่ม มณีเทวา
ปุ่ม สร้อยสุวรรณา
ปุ่ม ทิพเกสร
ปุ่ม สรัสจันทร
ปุ่ม นิมมานนรดี
ปุ่ม โมกราชินี
ปุ่ม ชบาสีฟ้า
ปุ่ม กุหลาบมอญ

     เรื่องสั้นของสมพงศ์

     ร้อยแปดพันเก้า

ภาพประกอบ

ปุ่ม  สุภาษิต คำพังเพย
ปุ่ม  กิระ ดังได้สดับมา
ปุ่ม  ปกิณณกะธรรม
ปุ่ม  ก.ข.ศีลธรรม
ปุ่ม  มงคลชีวิต

     ผลงานกลอนของผม

สมพงศ์  ชูสุวรรณ 

กลอนธรรมะ

ปุ่ม  อิทธิบาท
ปุ่ม  สังคหวัตถุ
ปุ่ม  ฆราวาสธรรม
ปุ่ม  ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์
ปุ่ม  จักรธรรม
ปุ่ม  ทิศ ๖
ปุ่ม  อบายมุข ๖
ปุ่ม  อคติ
ปุ่ม  อบายมุข ๔
ปุ่ม  อริยสัจ ๔


กลอนประโลมโลก

ปุ่ม  ธรรมชาติยามเช้า
ปุ่ม  เหงา เศร้า คิดถึง
ปุ่ม  ตัวไกล  ใจใกล้
ปุ่ม  ความเหมือนกัน
ปุ่ม  เหตุเกิดเพราะเฟซบุคส์

กลอนสอนใจ

ปุ่ม  ดอกไม้กับผู้หญิง

กลอนนิทานธรรม

พระนางสามาวดีคำกลอน
ปุ่ม
 บทเกริ่นนำ
ปุ่ม กษัตริย์ ๒ สหาย
ปุ่ม พระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงค์
ปุ่ม อัลลกัปปะดาบสเสียพิธี
ปุ่ม กุมารอุเทนยกทัพช้าง
ปุ่ม สองผัวเมียไปหาอาชีพ
ปุ่ม กำเนิดโฆสกะเศรษฐี

ประเพณีวัฒนธรรม


     สานฝัน

     Facebook สมพงศ์     เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:


     สมุดเยี่ยมชม

     ค้นหาด้วย Google
Google
ค้นปุ๊บเจอปั๊บ
ค้นหาโดย Google
ค้นหา:

เว็บ
www.choosuwan.com

ค้นหาแบบปลอดภัย:การค้นหางแบบละเอียด

สัปปุริสธรรม

พระพุทธเจ้า


สัปปุริสธรรม

          สัปปุริสธรรม  แปลว่า  ธรรมของสัตตบุรุษ  ธรรมที่ทำให้เป็สัตตบุรุษ  หมายถึง  คุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี  คนสงบ  จัดเป็นสมบัติผู้ดีอันครดีคนสงบประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติ

สัปปุริสธรรม  มี  ๗  ประการ  คือ
          ๑.  ธัมมัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
          ๒.  อัตถัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักผล
          ๓.  อัตตัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักตน
          ๔.  มัตตัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
          ๕.  กาลัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักกาล
          ๖.  ปริสัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักชุมชน
          ๗.  ปุคคลปโรปรัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล

๑.  ธัมมัญญุตา
          ธัมมัญญุตา  แปลว่า  ความเป็นผู้รู้จักเหตุ  หมายถึง  ความเป็นผู้รู้จักสาเหตุต้นตอของผลที่เกิดขึ้น  รู้จักหลักความจริง  รู้จักหลักการที่จะทำให้เกิดผลดีผลเสีย  เช่นรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขและความทุกข์  อะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญ  ทำอย่างไรจึงจะมั่งคั่ง  ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความลำบาก  เป็นต้น
          ธัมมัญญุตา  ก็คือการรู้จักธรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม  เพราะธรรมแต่ละอย่างล้วนเป็นสาเหตุต้นตอให้เกิดผลทั้งสิ้น 
          ผู้ประกอบด้วยธัมมัญญุตาจัดว่าเป็นสัตตบุรุษ  คือคนดี  คนฉลาด  น่ายกย่องนับถือ  และเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

๒.  อัตถัญญุตา
          อัตถัญญุตา  แปลว่า  ความเป็นผู้รู้จักผล  หมายถึง  ความเป็นผู้รู้จักผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ  ความสามารถรู้ถึงความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจน  เช่น  รู้ว่าเมื่อประพฤติตามธรรมข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้  เมื่อเว้นธรรมข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้  เป็นต้น
          อัตถัญญุตา  ก็คือความชาญฉลาด  ความรู้จักที่ไขว่คว้าหาประโยชน์ให้แก่ตัวเอง  คือประโยชน์ในโลกนี้  ประโยชน์ในโลกหน้า  และประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพาน  เพราะเห็นด้วยปัญญาถึงผลดีของประโยชน์นั้น ๆ 
          ผู้ประกอบด้วยอัตถัญญุตา  จัดว่าเป็นสัตตบุรุษ  คือเป็นคนดี  คนฉลาด  น่ายกย่องนับถือ  และเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

๓.  อัตตัญญุตา 
          อัตัญญุตา  แปลว่า  ความเป็นผู้รู้จักตน  หมายถึง  ความรู้จักประมาณตัว  ทั้งฐานะความเป็นอยู่  หน้าที่การงาน  รวมไปถึงความคิดจิตใจ  เช่นรู้ว่าตนมีกำลังอย่างไร  คิดอย่างไร  มีอุปนิสัยใจคออย่างไร  ชอบหรือไม่ชอบอะไร เป็นต้น  และรู้จักการวางตัวให้ถูกต้องตามหลักสมานัตตา
          อัตตัญญุตา  เป็นเหตุให้เป็นคนเสงี่ยม  น่ารัก  วางตัวดี  มีมารยาท  อ่อนน้อมถ่อมตน  ระมัดระวังตน  ไม่คิดเห่อเหิมทะเยอทะยานเกินฐานะ  รู้จักประมาณตัวเอง  ไม่เป็นคนกระด้าง  เย่อหยิ่งอวดดี  ทำอะไรพอสมควรแก่กำลัง  ไม่ทำเกินกำลังอันเป็นเหตุให้ผิดหวังหรือเสียหาย 
          ผู้ประกอบด้วยอัตตัญญุตา  จัดว่าเป็นสัตตบุรุษ  คือเป็นคนดี  คนฉลาด  น่ายกย่องนับถือ  และเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

๔.  มัตตัญญุตา
          มัตตัญญุตา  แปลว่า  ความเป็นผู้รู้จักประมาณ  หมายถึง  ความเป็นผู้รู้จักความพอดี  ความพอเหมาะ  ไม่มากเกินไป  ไม่น้อยเกินไปในทุก ๆ เรื่อง  เช่นรู้จักความพอดีในการพูด  ในการทำงาน  ในการหาทรัพย์  ในการจ่ายทรัพย์  ในการกินการอยู่ เป็นต้น  โดยรู้จักประมาณกำลังตัวเอง  ประมาณของทรัพย์สินที่มีอยู่
          มัตตัญญุตา  เป็นเหตุให้เป็นคนพอดี  รู้จักพอ  ไม่ทำอะไรหักโหมเกินกำลังกายหรือกำลังทรัพย์  ไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อ  มีความเป็นอยู่สบายตามสมควรแก่ฐานะ  ไม่เดือดร้อนหรืออัตคัดฝืดเคือง  รู้จักประหยัดอดออม  และจะมีฐานะมั่งคั่งมั่นคงได้ในที่สุด 
          ผู้ประกอบด้วยมัตตัญญุตา  จัดว่าเป็นสัตตบุรุษ  คือเป็นคนดี  คนฉลาด  น่ายกย่องนับถือ  และเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

๕.  กาลัญญุตา 
          กาลัญญุตา  แปลว่า  ความเป็นผู้รู้จักกาล  หมายถึง  ความเป็นผู้รู้คุณค่าของกาลเวลา  รู้ว่าเวลาใดควรทำงาน  เวลาใดควรหยุด  รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำเวลาใด  ไม่ควรทำเวลาใด  รู้จักเร่งในเวลาที่ควรเร่ง  รู้จักช้าในเวลาที่ควรช้า  รู้จักประมาณเวลาในการทำงานทุกอย่างว่าควรใช้เวลาเท่าใด  รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นต้น
          กาลัญญุตา  เป็นเหตุให้ครตรงเวลา  รู้คุณค่าของเวลา  ไม่อืดอาดยืดยาดในเวลาทำงาน  ทำงานได้เสร็จตรงตามเวลา  ทำให้ได้รับความนิยมยกย่อง  และเป็นเหตุให้การงานไม่อากูล  คั่งค้าง  อันส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองไม่สิ้นสุด
          ผู้ประกอบด้วยกาลัญญุตา  จัดว่าเป็นสัตตบุรุษ  คือเป็นคนดี  คนฉลาด  น่ายกย่องนับถือ  และเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

๖.  ปริสัญญุตา 
          ปริสัญญุตา  แปลว่า  ความเป็นผู้รู้จักชุมชน  หมายถึง  ความเป็นผู้รู้จักชุมชนหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่  ชุมชนในที่ทำงาน  ชุมชนที่ตนจะเข้าไปหา  รู้ว่าคนในที่นั้นเป็นอย่างไร  มีความต้องการหรือไม่ต้องการอะไร  มีความเห็นมีข้อตกลงกันว่าอย่างไรจะเข้าไปหาหรือจะต้อนรับอย่างไร  เป็นต้น  เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชนนั้นได้ถูกต้อง  เพื่ออยู่ในสังคมนั้นได้อย่างสงบสุข  ไม่ทะเลาะหรือขัดแย้งกับชุมชนนั้น
          ปริสัญญุตา  เป็นเหตุให้ทำตัวได้ถูกต้อง  อยู่ในชุมชนนั้น ๆ ด้วยความสบายใจไม่มีเรื่องราว  และได้รับความไว้วางใจ  ไม่หวาดระแวงจากชุมชน  มีความองอาจในการเข้าชุมชน
          ผู้ประกอบด้วยปริสัญญุตา  จัดว่าเป็นสัตตบุรุษ  คือเป็นคนดี  คนฉลาด  น่ายกย่องนับถือ  และเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

๗.  ปุคคลปโรปรัญญุตา
          ปุคคลปโรปรัญญุตา  แปลว่า  ความเป็นผู้รู้จักบุคคลผู้ยิ่งหรือผู้หย่อน  หมายถึง  ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลที่ควรคบ  กล่าวคือการรู้จักบุคคลแต่ละคนในแง่มุมต่าง ๆ  เช่น อุปนิสัยใจคอ  ความชอบ  คุณธรรม  ความประพฤติส่วนตัว  และหน้าที่การงานของเขา  เป็นต้น  แล้วรู้จักที่จะเลือกคบหาว่าควรคบคนเช่นใด  ควรห่างคนเช่นใด  ผู้ใดเป็นเจ้านายที่ดี  ผู้ใดเป็นลูกน้องที่ดี
          ปุคคลปโรปรัญญุตา  เป็นเหตุให้รู้จักบุคคลแต่ละบุคคลโดยละเอียดถี่ถ้วน  ทำให้ได้คบหาแต่คนดี  ไม่คบคนพาล  หรือทำให้เลือกใช้คนทำงานได้ถูกต้อง  ไม่ผิดพลาดเสียหาย  เป็นต้น
          ผู้ประกอบด้วยปุคคลปโรปรัญญุตา  จัดว่าเป็นสัตตบุรุษ  คือเป็นคนดี  คนฉลาด  น่ายกย่องนับถือ  และเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย 


พระธรรมกิตติวงศ์  (ทองดี  สุรเตโช  ป.ธ.๙  ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๕๐


ตกแต่ง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สมพงศ์ ชูสุวรรณ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-06-16 (691 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


จัดทำโดย 
สมพงศ์  ชูสุวรรณ
๑๓๘/๑๘  ซอยวุฒากาศ ๔๒ แยก ๒-๑  ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที